Ściana wspinaczkowa "UP", Centrum Sportowo – Rekreacyjne UP, ul. Głęboka 31, Lublin

Regulamin

Wspinaczu – ostrzegamy!!! Wspinanie może być niebezpieczne

Wspinaczka, zwłaszcza, gdy jest robiona niefachowo, z lekceważeniem zasad bezpiecznej asekuracji, oraz obowiązującego użytkowników ściany regulaminu, może doprowadzić do niebezpiecznego wypadku, a w konsekwencji – utraty zdrowia, a nawet życia wspinacza lub osób postronnych.

Zasady korzystania ze sztucznej ściany wspinaczkowej Centrum Sportowo- Rekreacyjne Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Głęboka 31

  1. Wspinaczkę na ścianie wspinaczkowej CSRUP w Lublinie, znajdującej się na sali sportowej, można uprawiaćwyłącznie w obecności instruktora wspinaczki lub operatora ściany.
  2. Zasady:

a.    Osoby początkujące mogą wspinać się tylko i wyłącznie za zgodą i pod opieką prowadzącego zajęcia.

b.    Samodzielnie mogą wspinać się jedynie osoby, przeszkolone w zakresie wspinaczki i asekuracji, za zgodą prowadzącego zajęcia.

c.    Wspinanie zarówno z górną, jak i z dolną asekuracją może odbywać się jedynie za zgodą osoby prowadzącej zajęcia i po przejściu stosownego przeszkolenia.

  1. Wszystkie osoby wspinające się na ścianie wspinaczkowej zobowiązane są do:

a.    Zapoznania się i ścisłego przestrzegania regulaminu.

b.    Bezwzględnego podporządkowania się poleceniom osoby prowadzącej zajęcia.

c.    W przypadku, gdy są to osoby początkujące, przejścia przeszkolenia w zakresie podstawowych technik asekuracyjnych i zasad wspinaczki na ścianie wspinaczkowej.

d.    Ubezpieczenia się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas uprawiania sportów ekstremalnych (w tym alpinizmu).

e.    Podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem i zagrożeniami związanymi z uprawianiem wspinaczki sportowej.

f.    W przypadku, gdy osoba jest niepełnoletnia dostarczenia odpowiedniego oświadczenia rodziców/opiekunów zezwalającego jej na uprawianie wspinaczki sportowej.

  1. Na ścianie można wspinać się:

a.    Na wędkę – wszędzie tam, gdzie wiszą liny asekuracyjne. Ze względu na bezpieczeństwo, zabronione jest wspinanie się na czas („bieganie czasówek”) w trakcie zajęć ogólno dostępnych.

b.    Prowadząc – w miejscach, gdzie powieszono komplety ekspresów.

c.    Bulderując (wspinając się bez asekuracji liną) – wszędzie do wysokości 3 metrów(oznaczonej czerwoną linią);

Uwaga. Nie wolno sięgać rękami powyżej czerwonej linii.

Wspinacz bulderujący powinien podłożyć materac i korzystać z asysty.

O możliwościach wspinania bez asekuracji ponad graniczną linią 3 m może decydować wyłącznie prowadzący zajęcia.

 1. Wszyscy użytkownicy ściany MUSZĄ stosować w praktyce standardy wspinania i asekuracji obowiązujące na ścianie wspinaczkowej CSRUP. W szczególności
  • Linę do uprzęży należy przywiązywać węzłem ósemkowym zabezpieczonym stoperem; oba węzły powinny przylegać do siebie.
  • Podczas wspinaczki na wędkę,linę do uprzęży przypinamy dwoma karabinkami.
  • Do asekuracji nie wolno stosować przyrządu ósemka!
  • Należy używać sprzętu i wyposażenia odpowiedniej jakości (posiadającego wymagane atesty)
  • Obsługę przyrządu asekuracyjnego należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
  • Zabrania się opuszczać wspinacza zjeżdżającego pod ścianę metodą „prześlizgiwania” liny trzymanej w dłoniach;
  • Zabrania się bulderować, gdy powyżej wspina się ktoś inny lub wspinać się ponad osobą bulderującą.
  • Wspinanie z dolną asekuracją dozwolone jest tylko wtedy, gdy linie ewentualnych lotów wspinacza nie stanowią zagrożenia dla innych osób.

Przepisy porządkowe sztucznej ściany wspinaczkowej CSRUP w Lublinie

 1. Wstęp na halę sportową dozwolony jest tylko w czystym obuwiu zmiennym.
 2. Okrycia, ubrania, bagaż wspinacze pozostawiają w szatni. Na ścianę wspinaczkową można zabrać podręczną torbę, plecak, sprzęt wspinaczkowy.

Administracja budynku, personel ściany nie bierze odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni lub w torbie podręcznej.

 1. Osoby przebywające na ścianie wspinaczkowej powinny zachowywać się dyskretnie i kulturalnie.
 2. Należy bezwzględnie wyłączyć telefon komórkowy.
 3. Na zeskoku ściany wspinaczkowej NIE WOLNO kłaść jakichkolwiek przedmiotów; Na podłodze może leżeć, co najwyżej zapas liny asekuracyjnej.
 1. Na zajęciach ogólno dostępnych obsługa nie zapewnia lin dynamicznych do prowadzenia i uprzęży.
 2. Każda osoba zobowiązana jest do zachowania czystości i porządku na terenie całego obiektu.
 3. Osoba korzystająca ze sprzętu wspinaczkowego będącego na wyposażeniu ściany jest odpowiedzialna materialnie za jego stan. Za każdym razem to prowadzący zajęcia wydaje i odbiera sprzęt wspinaczkowy osobom z niego korzystającym.
 1. Instruktor i operator ściany ma prawo usunąć z terenu obiektu każdą osobę, która nie respektuje niniejszego regulaminu i poleceń opiekuna.
 1. Na terenie ściany wspinaczkowej obowiązuje zakaz żucia gumy.
 2. Na terenie obiektu sportowego zabronione jest palenie tytoniu, picie alkoholu, itp.
 3. Na terenie ściany wspinaczkowej może przebywać najwyżej 30 osób (oraz dyżurny – operator lub instruktor)
 4. Obsługę ściany wspinaczkowej(zawieszanie lin, montaż i demontaż chwytów…) może prowadzić tylko osoba wyznaczona (instruktor, operator ściany lub osoba po przeszkoleniu).
 5. Wszelkie problemy, kwestie sporne związane z użytkowaniem ściany wspinaczkowej rozstrzyga kierownik obiektu.